ALV 2017 cat IV dansers notulen

Notulen Algemene Ledenvergadering categorie IV (Dansers) van de Nederlandse Danssport Organisatie. Gehouden op 18 juni 2017 in Ridderkerk.   

Aanwezigen: Annika Barkmeijer, Bart Barkmeijer, Christa de Bruijn, Carina Dingenouts, Sylvia van Geldre, Robert Liefting, Hans van der Linde, Henny van der Linde, Clementine Modder, Nico Modder, Martin Mulder, Rick vd Neut, Guus Scholte, Leo Stoeckart, Petra Verkade, Fred Vierhout, Wilma Vierhout, Jan van Vlimmeren, Wilma van Vlimmeren, 
Verslag: Clementine Modder/3 juli 2017.  

 1. OPENING.

Hans van der Linde opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Om mogelijke onduidelijkheden te voorkomen, wil Hans van der Linde de verenigingsstructuur in het kort uitleggen. De NDO is van oudsher een vereniging voor Professionals, dus dansleraren.
In de loop van de tijd is de vereniging meer toegankelijk gemaakt voor andere belanghebbenden, waaronder de Dansers. Dat blijkt uit o.a. het feit dat Dansers lid kunnen worden en een door hen gekozen vertegenwoordiging in het bestuur hebben. Vroeger was dit een lid van de Amateurcommissie, nu is dat een volwaardige plaats in het bestuur.  

Het hoogste orgaan binnen de NDO als vereniging is de ALV van de Professionals. Dat is de reden dat er op de ALV van de Dansers geen besluiten kunnen worden genomen, met uitzondering van het kiezen van een eigen bestuurslid. Dat betekent dat alle wensen en voorstellen van deze ALV “raadgevend” zijn voor het bestuur.  

Hans van der Linde hecht er waarde aan om duidelijk te maken dat het bestuur de wensen van de Dansers centraal stelt. Dat betekent overigens niet dat alle wensen en verzoeken altijd gehonoreerd kunnen worden. Het bestuur hoort graag zoveel mogelijk suggesties, vandaag en gedurende de rest van een dansseizoen. Er wordt altijd gekeken naar de praktische haalbaarheid, met als doel om het algemeen de behartigen.
   

 1. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN.

Mededelingen.
Hans van der Linde vertelt dat het bestuurslid namens de Dansers, Kim Troost, op vakantie is en dat hij haar daarom vandaag vervangt.  

Annika Barkmeijer vindt de afwezigheid van Kim niet acceptabel, op de ALV van de Dansers hoort het bestuurslid namens de Dansers de vergadering voor te zitten. Dan had de vergadering desnoods uitgesteld moeten worden. Hans van der Linde heeft begrip voor dit standpunt, maar stelt dat uitstel om statutaire redenen niet mogelijk was. Los daarvan zit er waarschijnlijk niemand te wachten op een vergadering in de vakantiemaand juli.
Het is gebruikelijk wanneer een bestuurslid niet in staat is om een vergadering voor te zitten, hij/zij wordt vervangen door een ander bestuurslid. Hans van der Linde is als vrijwilliger aangewezen.  

De opkomst is minder groot dan vorig jaar, hetgeen mogelijk te maken heeft met het feit dat het Vaderdag is. Helaas was er voor de vergadering geen alternatieve datum beschikbaar. Ingekomen stukken.

 • e-mail van Marga van de Kreek over de leeftijdsindeling van de Senioren Het bestuur heeft hierover reeds gesproken en zal binnenkort een besluit nemen.
 • e-mail van Brigitte met een 3-tal punten namens een aantal dansers van Danscentrum De Bruijn-Bonel. Deze komen aan de orde onder agendapunt 6.

     

 1. NOTULEN VORIGE VERGADERING.

Carina Dingenouts vertelt dat zij de notulen niet heeft.
Hans van der Linde: dan is er iets niet goed gegaan, want de afspraak was dat de notulen aan iedereen zouden worden verstuurd, die vorig jaar aanwezig waren. De notulen konden ook bij de secretaris opgevraagd worden. En dat is ook gebeurd.   

De notulen van de vergadering van 5 juni 2016 worden vervolgens ongewijzigd goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.  

 1. EVALUATIE SEIZOEN 2016 – 2017.

Kim Troost heeft tijdens het NK in Oldenzaal een dankwoord uitgesproken, gericht aan de leden van het Dagelijks Bestuur. Zij heeft gevraagd om de tekst vandaag voor te laten lezen, hetgeen Hans van der Linde doet.
Een samenvatting:
Ik heb het bestuurslidmaatschap het afgelopen jaar als zeer leuk en leerzaam ervaren en dat er achter de NDO ongelooflijk veel onzichtbaar werk schuil gaat.
Alles staat in het teken van de dansers en achter elk genomen besluit zit een grondige reden. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt gecommuniceerd over nieuwe inzichten, maar ook elke wedstrijd geëvalueerd. Dank aan alle vrijwilligers en bestuursleden voor hun inzet, energie en liefde die zij in de NDO steken”.  

Hans van der Linde vertelt dat hij als secretaris op de ALV van de Professionals de taak heeft om een jaarverslag te maken en voor te lezen. Om de Dansers optimaal te kunnen informeren, leest hij dit verslag vandaag voor. Het voorlezen oogst waardering, vervolgens worden vragen beantwoord.   Andere vragen/opmerkingen. Jan van Vlimmeren: het NK van de NADB werd gehouden op dezelfde dag als dat van de NDO. Het is bij de NADB gebruikelijk dat het NK in het 3e weekend van mei wordt georganiseerd, waarom dan toch op de zelfde dag.
Reactie: de samenloop kwam dit jaar en komt volgend jaar door de beschikbaarheid van de zalen. Het “vaste” weekend van de NADB was ons niet bekend, maar los daarvan is het bestuur beslist geen voorstander van verschillende wedstrijden/NK’s op dezelfde dag.
Het kan helaas soms niet anders.  

De WDC-wedstrijden worden soms gemeden omdat het als te massaal wordt ervaren, het wordt erg laat, maar vooral omdat er paren dansen die te sterk zijn voor een bepaalde klasse.  

De muziek en de presentatie was in het afgelopen seizoen “top”.  

Wilma Vierhout vond het aparte NK voor Debutanten voor de Seniorenparen niet leuk.      Zie ook agendapunt 6.  

 1. VOORUITBLIK SEIZOEN 2017 – 2018.

Hans van der Linde geeft een overzicht van zaken die te verwachten zijn. Verder werkt het bestuur momenteel een aantal ideeën uit. Eén van de ideeën is om weer een proef te nemen met een aparte klasse voor clublesleerlingen. Uiterlijk 1 september zal iedereen geïnformeerd worden via de Nieuwsbrief en Facebook. Ook is dan het Wedstrijdreglement aangepast (staat ook op de website).  

 1. PUNTEN VAN DANSCENTRUM DE BRUIJN-BONEL.

Raadpleging Dansers over besluiten en veranderingen.
Bijvoorbeeld door polls op FB, ter voorkoming dat het bestuur besluiten neemt waar de meerderheid het niet mee eens is.
Reactie Kim Troost:
Als het een verandering betreft voor een grote groep dansers, sturen wij een mail. Zoals gedaan is over het “om en om dansen” bij Senioren. Soms zijn besluiten noodzakelijk, niet  iedereen kan het altijd met een besluit van het bestuur eens zijn.  

Reactie Hans van der Linde: zoals al uitgelegd is, is het bestuur verantwoording verschuldigd aan de Professionals. De professionals hebben het bestuur mandaat gegeven om namens hen de vereniging te besturen. Voor ingrijpende veranderingen wordt overleg met deze leden gevoerd.
Alle wensen en ideeën van Dansers worden altijd in het bestuur besproken.  

Reactie Sylvia van Geldre: het is natuurlijk praktisch onmogelijk om Dansers telkens voor van alles en nog wat te raadplegen, zo valt een vereniging niet te besturen.  

PR vanuit het bestuur.
Sommige wedstrijden zijn in het afgelopen seizoen aangekondigd middels een Evenement op FB, soms met een post op FB.
De ALV is “slechts” via de Nieuwsbrief aangekondigd, terwijl deze JUIST heel veel mensen zou moeten bereiken. De voorkeur: alles via een Nieuwsbrief met een kwartaaloverzicht, tevens alles via de website en Evenementen op FB.
Reactie Kim Troost:
Nieuws wordt verspreid via de Nieuwsbrief, mits je je hierop geabonneerd hebt. Voor de informatie moet je dan wél de Nieuwsbrief lezen.
 

Reactie Hans van der Linde:
De genoemde kritiek is volstrekt onterecht, want van alle wedstrijden wordt er aan de dansers een convocatie gestuurd. Dat geldt voor iedereen die de Nieuwsbrief ontvangt. De suggestie van het maken van een Evenement op FB voor de wedstrijden zullen wij overnemen. Dat de ALV alleen maar via de Nieuwsbrief is aangekondigd, is volstrekt onjuist.
Sinds februari van dit jaar is de ALV aangekondigd:

 • via de Nieuwsbrief voor Dansers, tenminste 3 x
 • idem voor Professionals, tenminste 3 keer
 • via de microfoon op een aantal wedstrijden
 • via FB Dansers: tenminste 4 keer
 • via FB Bestuur: tenminste 4 keer
 • in het NK-programmaboekje
 • op de website.

Er is dus duidelijk sprake van een communicatieprobleem, waarbij de oorzaak niet bij de NDO ligt. Het probleem is dat veel dansers de website nooit bezoeken, wél een abonnement op de Nieuwbrief hebben, maar deze nooit lezen en berichten op FB aan zich voorbij laten gaan. Het is dan ook niet fair om de NDO te verwijten weinig transparant te zijn en onvoldoende aan informatievoorziening doet.  

Reactie Martin Mulder: ik moet het boetekleed aantrekken, ook ik maak me hier schuldig aan en beloof beterschap.  

Facebook.
Het bestuur beheert 2 FB-pagina’s. Het voorstel is om het beheer van NDO Dansers aan niet-bestuursleden te geven, zodat er een transparanter en kritischer geluid mogelijk is.
Reactie Hans van der Linde:
Gedurende een vooraf bepaalde beperkte duur is er sprake geweest van 3 beheerders m.b.t. de FB Groep (Dansers). Dit, omdat de toenmalige beheerder te weinig deed. Conform afspraak is deze situatie na afloop van het NK veranderd en heeft het bestuur geen enkele betrokkenheid meer met FB Groep.
Dat betekent dat het bestuur uitsluitend nog berichten post op FB Pagina (Bestuur).  

Eén NK.
Reactie Kim Troost:
Dit onderwerp is al eerder dit seizoen ter sprake gekomen. De opzet van een apart Debutanten-NK is succesvol geweest, alhoewel niet iedereen dat vond. Met name de Junioren vonden dat wél. Door een splitsing was het mogelijk dat het NK in Oldenzaal op een normaal tijdstip klaar kon zijn.  
Reactie Hans: Al een aantal jaren werd het bestuur geconfronteerd met de klacht dat Oldenzaal voor Debutanten, met name de jongeren, als erg ongunstig werd ervaren. Zie daarvoor bijvoorbeeld ook het agendapunt van dansschool Molenaar op de vorige ALV.   Steeds vaker kwamen er klachten:

 • voor Debutanten te ver (voor vervoer afhankelijk van ouders)
 • voor Debutanten te kostbaar (entree)
 • voor bezoekers van Debutanten te ver en te kostbaar
 • voor andere paren te lang en veel te laat eindtijdstip

Na een aantal jaren hiermee geconfronteerd te zijn, heeft het bestuur moeten besluiten om voor de Debutanten een apart NK te houden op een centraal gelegen locatie.  

Het bestuur heeft alle moeite gedaan om het NK voor Debutanten aantrekkelijk te maken, door alle toeters en bellen van Oldenzaal ook voor hen toe te passen. De algemene conclusie kan niet anders zijn, dan dat het aparte Debutanten-NK een succes was. Het aantal jongere Debutanten lag hoger dan de laatste jaren het geval is geweest en een NK Basic Rumba kon voor deze paren worden toegevoegd. Het NK in Oldenzaal kon aanzienlijk vroeger worden beëindigd dan voorgaande jaren, hierover tevredenheid alom.   

Martin Mulder: liever de Debutanten terug naar Oldenzaal en de tijd hiervoor vinden in het laten vervallen van de Open Wedstrijden.
Reactie Hans van der Linde:
Als het aan het bestuur ligt, wordt de locatie Rouwhorst Oldenzaal verplaatst naar bijvoorbeeld de provincie Utrecht. Dan is er geen noodzaak meer om de Debutanten een eigen NK te geven. Het laten vervallen van de Open Wedstrijden zou een erg slechte zaak zijn, want hieraan kunnen paren meedoen, o.a. vanuit het buitenland, die niet aan het “gesloten” NK mogen deelnemen. De inkomstenderving zou goed gemaakt moeten worden door een forse verhoging voor deelnemers en bezoekers. Terwijl er op het afgelopen NK juist een aanzienlijke verlaging is doorgevoerd.
Het belangrijkste bezwaar voor de (jongere) Debutanten is echter dan niet opgelost en dat is de grote afstand.
Het geopperde idee om het NK over 2 dagen te spreiden in Oldenzaal lost dat probleem nog steeds niet op en is financieel onhaalbaar. In het nieuwe seizoen zal er daarom opnieuw een apart Debutanten-NK zijn, dit keer in de nieuwe locatie Reeuwijk.  

 1. BESTUURSVERKIEZING.

Kim Troost is aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur ondersteunt haar  herbenoeming. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld, waardoor de herbenoeming een feit is.
Hans van der Linde vertelt dat het bestuur content is met Kim Troost als bestuurslid namens de Dansers. In het afgelopen jaar heeft zij op actieve wijze de belangen van de dansers in het bestuur behartigd.  

 1. RONDVRAAG.

8.1 Sylvia van Geldre vertelt dat de NDO in 2019 50 jaar zal bestaan en vraagt om ideeën voor de viering bij het bestuur kenbaar te maken.  

8.2 Carina Dingenouts vindt het niet kloppen dat dansers, die geen lid van de NDO zijn, aan het NK kunnen deelnemen. Reactie Sylvia van Geldre: andere bonden stellen het lidmaatschap niet verplicht, wij ook niet, maar zij is er niet blij mee. Zij wil het nog wel een keer aan de Professionals voorleggen. Reactie Hans: dit onderwerp is de laatste 5 jaar al 2 keer aan de Professionals voorgelegd en telkens hebben zij zich tegen een verplicht lidmaatschap uitgesproken. Dat is waar we het mee moeten doen. Niet-leden moeten, net als leden, voldoen aan het verplichte aantal wedstrijden. Aan de Open wedstrijden kan iedereen zondermeer meedoen.  

8.3 Carina Dingenouts vraagt zich af welk nut een lidmaatschap heeft. Reactie Hans van der Linde: voor het zeer lage contributiebedrag van maar € 15,-- kan elk lid profiteren van het NDO Ledenvoordeel. Voor elke danser is hier voordeel te behalen. Zo wordt op 2 workshops van top-instructeurs een korting van 50% gegeven. Dat is mogelijk vanwege onze samenwerking met Dancemasters Sport; de NDO betaalt de korting.       Carina: er waren geen 2 Ballroom-workshops, want zij kreeg te horen dat er 1 om onduidelijke redenen was geannuleerd. Reactie Sylvia van Gelre: is geen sprake van geweest, deze is gewoon doorgegaan. Bij twijfel kan altijd met de secretaris contact worden opgenomen. Reactie Hans van der Linde: weer een goede reden om de Nieuwsbrief te lezen.    

8.4 Wilma van Vlimmeren vraagt wat de uitslag was van de enquête over het om en om dansen bij Senioren. Reactie Hans van der Linde: 70% was vóór handhaving.  

8.5. Wilma van Vlimmeren vindt dat er niet gewacht moet worden op paren die te laat aan de start verschijnen, dat is onlangs wel gebeurd. Iedereen moet op tijd klaar staan. Reactie Hans van der Linde: is gebeurd uit clementie met de betreffende rokers, was niet goed, voortaan anders.  

8.6 Annika Barkmeijer vraagt waarom een buitenlands paar mocht meedoen aan het gesloten NK. Reactie Sylvia van Geldre/Hans van der Linde: hier is in de voorbereiding iets fout gegaan. De inschrijving werd pas zaterdag vóór het NK ontdekt, dat had eerder moeten gebeuren. De leden van het DB hebben hierover op de dag van het NK gesproken en besloten is om de regels te handhaven. Het paar is hierover vervolgens geïnformeerd en toonde begrip. Dat betekende dat het paar alleen nog zou meedoen aan de Open Klasse. Later op de dag is de leraar van het paar, Patrick Lagas, naar de voorzitter gestapt en heeft hij verteld dat hij dit niet acceptabel vond. Om een nare situatie te voorkomen, heeft het DB naar een oplossing gezocht. De oplossing was dat het paar wel mocht deelnemen aan het gesloten NK, maar dan buiten deelname. Iedereen tevreden, want de overige paren zijn op deze manier op geen enkele wijze benadeeld.  

Anika Barkmeijer is met deze uitleg niet tevreden, want regels zijn regels. Bovendien vindt zij dat de paren vooraf geïnformeerd hadden moeten worden.  

8.7 Robert Liefting vraagt of het convenant met de NADB nog bestaat. Reactie Hans van der Linde: Ja, daardoor kunnen paren over en weer bij elkaar dansen. Het convenant staat op de website.  

8.8 Martien Mulder vraagt of de notulen voortaan op de website geplaatst kunnen worden. Reactie: zullen we in overweging nemen, in elke geval zullen alle aanwezigen de notulen van vandaag per e-mail toegestuurd krijgen.  

8.9 Martin Mulder ziet graag dat zaken meer cijfermatig worden onderbouwd. Zoals bijvoorbeeld het aantal paren per wedstrijd. Reactie Hans van der Linde: deze informatie is zichtbaar op de website, verder zullen we bekijken wat er mogelijk is.  

8.10 Martin Mulder vraagt of een financieel verslag op de ALV van de Dansers ter inzage kan komen. Reactie Hans van der Linde: het verzoek zal worden besproken.  

8.11 Martien Mulder vraagt of Dansers aanwezig mogen zijn op de ALV van de Professionals. Reactie Hans van der Linde: dat is niet mogelijk.  

8.12 Martin Mulder heeft een vraag, n.a.v. de notulen van vorig jaar, over de genoemde samenwerking met Krivada. Hij wil weten met wie er door het bestuur van de NDO is gesproken.
Reactie Hans van der Linde: in 2015 en 2016 is er met de voorzitter Jacques Schavemaker gesproken door Christa de Bruijn, Hans van der Linde en Ger van der Velden. Doel was een samenwerking  met deze regionale organisatie in Noord Holland tot stand te brengen. De NDO heeft na een aantal gesprekken helaas de conclusie moeten trekken dat van de zijde van Krivada de wil ontbrak om het wedstrijddansen (voor beginners) samen weer op de rails te krijgen. Daarna is de NDO aan de slag gegaan om ca. 20 dansscholen in de regio te interesseren voor onze wedstrijden in Uitgeest, compleet met gratis deelname voor een aantal paren van elke dansschool.
Twee pogingen in een jaar tijd hebben nul reacties opgeleverd.  

8.13 Martin Mulder zegt dat hij zich wil gaan inspannen om paren van Krivada-dansscholen aan onze wedstrijd op 4 februari a.s. in Uitgeest deel te laten nemen. Reactie Hans van der Linde: graag.  

8.14 Martin Mulder zegt te willen helpen bij bijvoorbeeld Facebook-zaken. Hij vertelt dat deze vergadering hem vanwege de openheid en duidelijkheid een goed gevoel over de NDO heeft gegeven. Reactie Hans van der Linde: bedankt voor het aanbod en goed om te horen.  

8.15 Petra Verkade zegt dat de Debutanten in de dansschool van haar leraar wel willen deelnemen aan danswedstrijden. Reactie Hans van der Linde: positief, wij zien ze graag komen.    

 1. SLUITING.

Hans van der Linde bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering om 16.15 uur.  

Meld je aan voor de nieuwsbrief van de N.D.O. en ontvang al het belangrijke nieuws direct in je mailbox.

We gebruiken je gegevens alleen om je te informeren d.m.v. nieuwsuitingen en zolang je aanmelding actief is.