Juryleden-reglement

 1. Een jurylid moet standvastig, objectief en neutraal zijn in zijn/haar beslissingen. Een jurylid zal de eigen beoordelingen en resultaten niet vergelijken met die van de collega-juryleden, alvorens de danssportwedstrijd is beëindigd. 
 1. Een jurylid is verplicht om onder alle omstandigheden ethische, reglementaire en sociale normen in acht te nemen en de prestatie van de dansparen op een sportieve en faire grondslag te beoordelen. 
 1. Juryleden mogen geen familieleden beoordelen. Als deze situatie zich dreigt voor te doen zullen juryleden dit vooraf melden bij de wedstrijdleider.
 1. Het jureren van de dansparen begint bij het betreden van de dansvloer en eindigt bij het verlaten van de dansvloer. Het jurylid beoordeelt tijdens de gehele dans en plaatst elk danspaar op de naar zijn/haar mening juiste plaats.
 1. Juryleden staan tijdens het jureren op de dansvloer; óók bij “general looks” en introductiedansen.
 1. Juryleden zullen telkens een dusdanige plaats op de dansvloer innemen, dat er sprake is van:
  • een ruime afstand ten opzichte van collega-juryleden
  • een goede verspreiding over de gehele dansvloer
 1. Juryleden zullen zich direct afmelden bij de wedstrijdleider als:
  • er naar hun eigen mening een belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan
  • hij/zij denkt, weet of vermoedt dat zijn/haar gezondheidstoestand hem/haar niet in staat stelt zonder beperking te kunnen werken als jurylid.
 1. Juryleden zullen geen geld, cadeaus van substantiële waarde of voordelen aannemen van een wedstrijddanser of van welke derde dan ook.
 1. Juryleden zullen niet anders dan door middel van het aankruisen en plaatsen van de dansparen de uitslag van de danswedstrijd gezamenlijk vaststellen.
 1. Juryleden zullen vóór het einde van danswedstrijd geen:
  • alcoholische dranken en/of drugs gebruiken
  • prestaties van dansparen met collega-juryleden bespreken.
 1. Wanneer een jurylid dansparen die bij hem/haar les nemen of gecoached worden moet jureren, dient hij/zij de prestaties van dit danspaar/deze dansparen als een neutraal jurylid te beoordelen.
 1. Juryleden zullen zich tijdens een danswedstrijd onthouden van enig contact met de dansers, dansleraren/trainers en supporters.
 1. Juryleden beoordelen alle rondes van een klasse, dus van 1e ronde t/m de finale.
 1. De uitslag in bindend; juryleden leggen aan niemand verantwoordelijkheid af en gaan hierover niet in discussie.
 1. Juryleden hanteren de volgende beoordelingscriteria:

maat en basisritme, moving, ritmische en muzikale interpretatie, techniek en voetgebruik, presentatie, choreografie, vloergebruik.

 1. Juryleden zullen zich nimmer gedragen op een manier die de danssport in het algemeen en/of de NDO in het bijzonder in diskrediet kan brengen.

(Augustus 2013)